International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches https://as-proceeding.com/index.php/ijanser <p>International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches (IJANSER) publishes regular research papers, reviews, letters, and communications covering all aspects of engineering and natural sciences. Our aim is to publish novel / improved methods/approaches of these field to benefit the community, open to everyone in need of them. There is no restriction on the length of the papers or colors used. The method/approach must be presented in detail so that the results can be reproduced.</p> en-US infoijanser@gmail.com (IJANSER) infoijanser@gmail.com (Technical Support Contact) Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +0300 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Management of rice weevil, Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae) in stored rice grains using certain indigenous plant materials https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/1682 <p>Food grains are very essential in daily diet of population worldwide. There are huge qualitative and quantitative losses of rice grains in storages due to attack of rice weevil, <em>Sitophilus oryzea. </em>Safe alternatives to traditional chemicals/fumigants are a dire need to combat such losses. This pest regularly causes severe damage to stored products which may be 5 to 10 percent in temperate and 20 to 30 percent in tropical areas. Different indigenous plant extracts including <em>Cymbopogan citrate, Azadirachta indica, Eucalyptus grandis, </em>and <em>cannabis sativa </em>were used against this pest under laboratory conditions. Parameters of study were adult mortality rate, grains weight loss and F<sub>1 </sub>adult emergence. The maximum mortality of pest was observed in grains treated with <em>A. indica </em>that is 66% and the minimum mortality was found in <em>Cannabis sativum </em>that is 55%. The maximum weight loss (47%) was recorded in grains treated with <em>A. indica </em>as compared to other plants extracts.</p> Raja Muhammad Ehzaz, Farid Asif Shaheen Copyright (c) 2024 International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/1682 Sun, 18 Feb 2024 00:00:00 +0300 Faiz Kuram ve Uygulamalarının İslam Hukuku ve Ekonomi Bilimleri Bağlamında İncelenmesi https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/1683 <p>Faiz kavramı, geçmiş dönemlerden modern günümüz dünyasına kadar üzerinde çeşitli tartışmların yürütüldüğü bir konudur. İlk Çağ’dan günümüze doğru gelindiğinde faize yönelik yaklaşımların da değiştiği görülmektedir. Bu değişimler, faizin incelendiği sosyoekonomik ve dini yapılar bağlamında, birbirinden farklılık göstermektedir. Faiz, sosyal yaşam içinde ele alındığında faizin bireyleri yoksulluğa, çıkmaza sürükleyeceği ve bunun toplumsal yaşama dair olumsuz yansımaları olacağı, bu olumsuz yansımaların ahlaki çöküş ile birlikte sosyal adaletsizliği doğuracağı anlaşılmaktadır. Faizin semavi dinlerde yasaklandığı, alınıp verilmesinin haram kılındığı anlaşılmaktadır. Faize karşı tutumun benzerliklerinin yanında Yahudilik’te görüldüğü gibi farklılıklarının olduğu da anlaşılmaktadır. Zira Yahudi dininde de faize istenmeyen bir uygulama olarak yaklaşılmış ancak bunu kendi dindaşlarına yönelik olarak ele almışlardır. Öte yandan faiz, dini temeller bağlamında değerlendirildiğinde birbirinden farklı ölçütlerin esas alındığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda faizin neleri içerdiği, hangi maddelerin ne şekilde ölçülüp tartılacağı, ne zaman riba ne zaman faiz olarak değerlendirileceği konusunda, İslam dininde birçok ayetin indirildiğini ve beraberinde Hazreti Peygamber’in hadisleri ile faizin yasaklandığını görülmektedir. Öte yandan faiz ekonomik sistemlerde de tartışılmış liberalizm, kapitalizm ve sosyalizm gibi iktisadi anlayışlar faize farklı şekillerde yaklaşmışlardır. İlk Çağlarda insanlar, yaşamlarını devam ettirmek için birtakım eşyaları, metalleri mübadele ederken son yüzyıla gelindiğinde artık faiz bir kar ve kazanç olarak yaklaşılan bir uygulama, ekonomik sistemler için bir gereklilik gibi değerlendirilmeye başlanmıştır. Ancak ister farklı mezhepler ister farklı ekonomik doktrinler isterse modern yaklaşımlar olsun hangi açıdan değerlendirilirse değerlendirilsin İslam dini faizi kesin bir şekilde yasaklamış ve bunda toplumsal refahı hedef edinmiştir diye belirtebiliriz.</p> Ali ÇIMAT Copyright (c) 2024 International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/1683 Sun, 18 Feb 2024 00:00:00 +0300 İslâm Ceza Hukukunda Suç Kavramı https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/1684 <p>Ceza hukuku, bilimler arasında kendisine ait kuralları, işleyişi ve uygulandığı alanlarla insanları ve onların yaşadığı çevreyi yakından etkilemektedir. Diğer bilimlerde olduğu gibi, ceza hukukunda da kullanılan kavramlar, onun etkinliğinde ve anlaşılmasında önemli bir yer işgal etmektedir. Suç ve ceza kavramları da bunlar arasında olup, bu kavramların, mahiyetlerinin açık ve anlaşılır; sınırlarının ise, belirli olması esaslı bir yer teşkil etmektedir. Bu çalışmamızda, İslâm hukukunda genel olarak, işlenilmesi hâlinde sonucunda cezaî müeyyide bulunan şer'î yasaklar olarak belirtilebilecek olan suç kavramının mahiyeti üzerinde durularak, değerlendirmesi yapılmış, mukayese imkânı için eski Yunan ve Roma hukuklarında suç anlayışı ve Türk ceza hukukunda çeşitli suç tariflerine değinilmiştir.</p> Sait Ramazan TİYEK Copyright (c) 2024 International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/1684 Sun, 18 Feb 2024 00:00:00 +0300 Carrying capacity studies for a nature-based tourism destination in the Indian Sundarbans https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/1685 <p>Tourism, as an anthropogenic and anthropocentric activity, has high impact on all dimensions of sustainable development particularly in nature-based destinations with low population density. The concept of carrying capacity applies most appropriately in this context of sensitive zones. Carrying capacity has multiple facets–physical, ecological, social, and economic, among others. Assessment of tourism carrying capacity helps to regulate tourist traffic flow and adopt management practices specific to a certain location in the interest of sustainability. This paper attempts to assess the physical carrying capacity of a nature-based tourism destination in the Jharkhali Island of the Indian Sundarbans, a world heritage site of natural category. Tourism in Jharkhali is still in the growing phase and is being promoted by local authorities with robust infrastructure and investments. Jharkhali not only has its own attraction in the form of a wildlife park but also acts as a gateway to the nearby mangrove forests, boat rides in the river, and other spots of scenic interest. This paper attempts to compute the real carrying capacity of the tourist area located in this island by following the widely applied methodological framework of carrying capacity assessment. It was found that the tourist area may be able to handle about 1080 tourists per day within the limits of the current amenities and management practices. Regulating the tourist traffic flow accordingly will ensure sustainable resource allocation and favourable visitor experience-cum-satisfaction, without depleting the picturesque qualities of the land, creeks, and the adjoining river.&nbsp;</p> Suchandra Bardhan, Soumik Sarkar Copyright (c) 2024 International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/1685 Sun, 18 Feb 2024 00:00:00 +0300