ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KRİPTO PARALAR KONUSUNDAKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ


Abstract views: 244 / PDF downloads: 138

Authors

  • Gültekin BAYSAL Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
  • İsmet ANIK BAYSAL Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Keywords:

Kripto, Bitcoin, Blockchain, Para, Finans

Abstract

Son yıllarda gerçekleşen teknolojik ve bilimsel yenilikler her an bir yeni icatla insanoğlunun tanışmasını sağlamaktadır. Bu duruma aracılık eden ve bilişim teknolojisi ise özellikle son dönemlerde çok hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir. Ortaya çıkarılan icatlar, gelişen teknoloji ile elektronik sistemlerin de gelişmesiyle birlikte insanlar arasında çok hızlı bir şekilde yayılmakta hatta ve hatta tüm Dünya’yı etkisi altına alabilmektedir. Kripto paralar, son dönemlerde gelişen bilişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı kavramlardan olup, dünya üzerinde hızlı bir şekilde yayılma göstermiştir. Kullanıcı sayısının çoğu Avrupa ülkesi nüfusundan fazla olduğu Kripto paralar ve bunlarla gerçekleştirilen işlemler, herhangi bir merkeze, devlet ve otoriteye bağlı olmaksızın yürütülmektedir. Ön lisans öğrencileri üzerinde yapılacak olan bu çalışma, kripto para piyasasının üniversite öğrencileri arasında ne derecede bilindiği, öğrencilerin yeni ortaya çıkmış ve dünya üzerinde hızla yayılmış olan bu yeni teknolojik finans aracına bakış açılarını ve yaklaşımlarını ortaya koyması bakımından literatüre katkı sağlayacaktır. Çalışmanın ana kütlesini ADÜ Buharkent MYO’da kayıtlı olan yaklaşık 460 öğrenci oluşturmaktadır. Ancak içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinin yanı sıra, zaman kısıtlı olması, katılımcılara ulaşma kolaylığı ve kolay geri dönüş alma gibi nedenler de göz önünde bulundurularak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu’nda; Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri ve Çocuk Gelişimi Programlarında aktif olarak derslere devam eden 275 öğrenci örneklem olarak alınmıştır.

Author Biographies

Gültekin BAYSAL, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Nazilli İİBF-İşletme Muhasebe-Finansman Y.L. / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

İsmet ANIK BAYSAL , Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Nazilli İİBF-İşletme Doktora. / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

References

Agee, J. (2009). “Developing Qualitative Research Questions: A Reflective Process”, International Journal of Qualitative Studies in Education, 22(4), 431-447.

Aksoy, E. E. (2018). Bitcoin: Paradan Sonraki En Büyük İcat – Blockchain Teknolojisi ve Altcoinler, Abaküs Kitap Yayın Dağıtım Hizmetleri: İstanbul.

Arar, T. (2016). Z Kuşağında Kariyer Yönetiminde Yetenek Yönetimi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale.

Aslantaş Ateş, B. (2016). “Kripto Para Birimleri, Bitcoin ve Muhasebesi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 349-366.

Atik, M., Köse, Y., Yılmaz, B., & Sağlam, F. (2015). “Kripto Para: Bitcoin ve Döviz Kurları Üzerine Etkileri”, Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(11), 247-261.

Avşar, İ. İ. (2020) Kripto Paralar ve Uluslararası Ticaret Üzerine Bir Araştırma: Bibliyometrik, LSTM ve Kümeleme Analizi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

Babaioff, M., S. Dobzinski, S. Oren, and A. Zohar, 2012, “On Bitcoin and Red Balloons,” mimeo, Erişim Adresi: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2229022.

Becton, J.B., Walker, H.J., Farmer, A.J., (2014). “Generational Differences in Workplace Behavior”, Journal of Applied Social Psychology, 44, ss. 175-189.

Bilir, H., Çay, Ş. (2016). “Elektronik Para ve Finansal Piyasalar Arasındaki İlişki”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 21.31.

Bilseloğlu, A. T. (2022). Kripto Paranın Doğuşu, Gelişimi ve Türkiye’deki Seyri, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Blockchain Capital. (2017). Bitcoin Survey Fall 2017. Erişim Linki: https://www.survey.blockchain.capital/

Boztosun, D., Keskin, O., (2022). “Türkiye’de Kripto Para Birimlerinin Bilinirliği, Kullanımı ve Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 14 (3), 2354-2367.

Çarkacıoğlu, A., (2016). “Kripto- Para Bitcoin”, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Dairesi Raporu.

Cryptocurrency Market Capitalizations (2018). Erişim Linki: https://coinmarketcap.com/

Dayanan, D., (2021). Kripto Para Birimleri ve Türkiye’deki Yasal Uygulamalar. Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 37-44.

Derzis, N. C., Shippen, M. E., Meyer, J. M., Curtis, R. S., Houchins, D. E. (2013). “Career Interests of Incarcerated Men: The Influence of Generational Differences”, Journal of Offender Rehabilitation, 393-406.

Dilek, Ş. (2018). Blockchain Teknolojisi ve Bitcoin, SETA Yayınları: Ankara.

Dinçer, B., Özaslan, M., Kavasoğlu, T. (2003). “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması”, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı,Yayın No. DPT 2671.

Dirican, C., Canoz, İ. (2017). “The Cointegration Relationship Between Bitcoin Prices and Major World Stock Indices: An Analysis with ARDL Model Approach”, Journal of Economics, Finance and Accounting, 4(4), 377-392.

Dixon, G., Mercado, A., Knowles, B. (2013). “Followers and Generations in the Workplace”, Engineering Management Journal, 25(4), 62-73.

Doğan, Ş., (2020). “Dijital Çağda Paranın Dönüşümü: Kripto Para Birimleri ve Blok Zinciri (Blockchain) Teknolojisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3) 859–870.

Dulupçu, M. A., Yiyit, M., Genç, A. G. (2017). “Dijital Ekonominin Yükselen Yüzü: Bitcoin’in Değeri ile Bilinirliği Arasındaki İlişkinin Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(Kayfor15 Özel Sayısı), 241-2258.

Efendioğlu, İ. H., (2022). “Kripto Paralara Yatırım Niyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”, 26. Pazarlama Kongresi, Kırşehir.

European Central Bank, 2012, “Virtual Currency Schemes,” Erişim Adresi: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf

Eyal, I., & Sirer, E. G. (2014). “Majority is not Enough: Bitcoin Mining is Vulnerable”, In International conference on financial cryptography and data security, ss. 436-454. Springer, Berlin, Heidelberg.

Gandal, N., & Halaburda, H. (2014). “Competition in the cryptocurrency market”.

Güler, M. (2021). Kripto Paraların Gelişimi, Geleceği ve Ekonomiye Etkileri, Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Gültekin, Y. (2017). “Turizm Endüstrisinde Alternatif Bir Ödeme Aracı Olarak Kripto Para Birimleri: Bitcoin”, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 96-113.

Gültekin, Y., Bulut, Y. (2016). “Bitcoin Ekonomisi: Bitcoin Ekosisteminden Doğan Yeni Sektörler ve Analizi”, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(3), 82-92.

Gürbüz, S., Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık: Ankara.

Güven, V. & Şahinöz, E. (2018). Bitcoin: Satoshi Dünyayı Değiştiriyor, Kronik Kitap, İstanbul.

Hahn, J. (2011). “Managing Multiple Generations: Scenarios from the Workplace”, Nursing Forum, 46(3), 119-128.

Hepkorucu, Ö. G. A., Genç, Ö. G. S., (2017). “Finansal Varlık Olarak Bitcoin’in İncelenmesi ve Birim Kök Yapısı Üzerine Bir Uygulama”, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 47-58.

Hiçşaşmaz, M., (1970). Tarihsel Gelişimi İçerisinde Muhasebenin Teorisi ve Teknik Yapısı, TİSA Matbaacılık Sanayi: Ankara.

http://www.blokzincir.tubitak.gov.tr

http://www.dergipark.org.tr

http://www.erdemirozmen.com

http://www.mtopaloglu.av.tr

http://www.trdizin.gov.tr

http://www.ulakbim.gov.tr

http://www.yok.gov.tr

https://www.coingecko.com/tr

Hull, J., (2015). Risk Management and Financial Institutions. 4th ed. Wiley, p.383: New Jersey.

Kalaycı, Ş., (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (6 b.) Asil Yayın: Ankara.

Kaplanhan, F. (2018). “Kripto Paranın Türk Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi Bitcoin Örneği”, Vergi Sorunları Dergisi, 41(353), 105-123.

Kara, F. B. (2020). A’dan Z’ye Kripto Para. (1. Baskı). Gece Kitaplığı Yayınevi: Ankara.

Karaoğlan, S., Arar, T., Bilgin, O., (2018). Türkiye’de Kripto Para Farkındalığı ve Kripto Para Kabul Eden İşletmelerin Motivasyonları, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2018, ss.15-28.

Karasar, N., (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayınları: Ankara.

Kaya C., Topaloğlu İ., (2021). “Kripto Paraların Gelişimi ve Türk Hukukundaki Yansımaları”, Erişim Adresi: https://www.mtopaloglu.av.tr/img/makaleler/kripto-paralarin-gelisimi-ve-turk-hukukundaki-yansimalari-142.pdf

Kenger, E., & Tokmak, E. (2018). Ödeme Sistemleri ve Kripto Para, International Social Sciences Studies Journal, 4(23), 4696-4705.

Khalilov, M.; C., K., Gündebahar, M.; Kurtulmuşlar, İ., (2017). “Bitcoin ile Dünya ve Türkiye’deki Dijital Para Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme”, 19. Akademik Bilişim Konferansı, 8-10 Şubat 2017, Aksaray.

Koçoğlu, Ş., Çevik, Y. E., Tanrıöven, C. (2016). Bitcoin Piyasalarının Etkinliği, Likiditesi ve Oynaklığı, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(2), 77-97.

Köylü, M. K., (2018). Kripto Paralar ve Uluslararası Finansal Piyasalarda Yeri. International Journal of Academic Value Studies, 4(21), pp:814-821.

Kozlowski, S., 2018. An Audit Ecosystem to Support Blockchain-based Accounting and Assurance’, in D.Y. Chan, V.C. and M.A. Vasarhelyi (eds), Continuous Auditing: Theory and Application, Emerald Publishing, pp.299–313: New York.

Kuzudişli, S., Çarıkçı, O., (2021). Muhasebe ve Finans Alanındaki Eğitimcilerin Kripto Para Farkındalık Düzeyi , Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2021, Cilt: 12, Sayı: 32, 1261-1272.

Low, K. F., & Teo, E. G. (2017). “Bitcoins and other cryptocurrencies as property?” Law, Innovation and Technology, 9(2), 235-268.

Mulligan, C. (2017). Blockchain – A Brief Overview. Imperial College London, https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/b4d722450d854c8b9fdaf14823c49a0c_MULLIGAN_Blockchain-brief-overview.pdf.

Nakamoto, S., (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Cryptoinvest.

Narayanan, A., Bonneau, J., Felter, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, Princeton University Press, E-book: United Kingdom.

Nebil F. S., (2018). Bitcoin ve Kripto Paralar, 1. Basım, Pusula Yayınevi: İstanbul.

Özdemir, A., (2016). Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar, Beta Yayınları: İstanbul.

Özer, E. (2022). Kripto Para Konusunda Halkın Bilgi Düzeyinin ve Güven Derecesinin Ölçülmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.

Pirim, E. C. (2022). Kripto Para ve Kripto Paranın Muhasebeleştirilmesi: Kripto Para Birimleri ile İlgili Düzenlemelerin Dünyada ve Türkiye’de İncelenmesi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

SEGE-2011 Raporu. T.C. Kalkınma Bakanlığı İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması. Erişim Linki: http://www3.kalkinma.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebContentGosterim.aspx?Enc=51C9D1B02086EAFB13C239EE2D6723BE

Sönmez, A. (2014). “Sanal Para Bitcoin”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(3), 1-14.

Sontakke, K. A., & Ghaisas, A. (2017). “Cryptocurrencies: A Developing Asset Class”, International Journal of Business Insights & Transformation, 10(2).

Swan, M., (2015). Blockchain: Blueprint for A New Economy, 1st ed. Sebastopol: O’Reilly Media, Inc.

Tapscott, D. & Tapscott, A., (2016). Blockchain Revolution, 1st ed., PortfolioPenguin: New York.

Turhan, G., (2018). Blockchain ve Seçim Güvenliği, Güncel Akademik Araştırmalar: Sosyal Bilimlere Yönelik Stratejik Bakış Açısı, ed. Tüfekçi Ö. K., Hiperlink Eğitim İletişim Yayıncılık, (1. Baskı): İstanbul.

Ünalır, B. (2021). Kripto Paraların Gelişimi ve Dünya Finans Sektörü İçindeki Yeri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Uysal, Ü. (2019). Kripto Para ve Kripto Paranın Ticarette Kullanımı: Girişimcilerin ve Yatırımcıların Kripto Paraya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Muğla.

Vigna, P. (2017). Which Digital Currency Will Be the Next Bitcoin? The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/which-digitalcurrency- will-be-the-next-bitcoin-1513679400.

Yang, S. (2018). Want to Keep Up with Bitcoin Enthusiasts? Learn The Lingo. The Wall Street Journal, https://www.wsj.com/articles/want-tokeep- up-with-bitcoin-enthusiasts-learn-the-lingo-1517394601.

Yermack, D. (2013). “Is Bitcoin a Real Currency?” NYU Stern School of Business, available at http://www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=2361599.

Yıldız.T. ve Afşar B., (2021). “Kripto Para Dünyasının Öncüsü Bitcoin’in Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, (6), 73-106.

Yüksel, A. E. B. (2015). “Elektronik Para, Sanal Para, Bitcoin ve Linden Doları’na Hukuki Bir Bakış”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 73(2), 173-220.

Yurtsızoğlu, Z., Akgül, K., (2022), “Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kripto Para Algısı ve Farkındalık Düzeyi”, Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 3.

Downloads

Published

2023-02-08

How to Cite

BAYSAL, G., & BAYSAL , İsmet A. (2023). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KRİPTO PARALAR KONUSUNDAKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. International Conference on Frontiers in Academic Research, 1, 27–37. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icfar/article/view/26