ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: ADÜ BUHARKENT MYO ÖRNEĞİ


Abstract views: 220 / PDF downloads: 125

Authors

  • İsmet ANIK BAYSAL Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
  • Gültekin BAYSAL Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Keywords:

Ekonomi, Finans, Finansal Okur Yazarlık, Finansal Bilgi, Finansal Davranış

Abstract

Finansal okuryazarlık dendiğinde, bireylerin finansal araçları tanıma, bilme ve bunları ne derece etkin kullanabildikleri gibi kavramlar akla gelmektedir. Kişilerin finansal konularda bilgi ve becerilerinin yeterli seviyede olması çok önemlidir. Zira günümüzde gittikçe zorlaşan ekonomik şartlar da göz önünde bulundurulduğunda bu önem bir kat daha artmaktadır. Ön lisans öğrencileri üzerinde yapılacak olan bu çalışmada, ADÜ Buharkent Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin finansal okur yazarlık düzeylerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın ana kütlesini ADÜ Buharkent MYO’da kayıtlı olan yaklaşık 460 öğrenci oluşturmaktadır. Ancak zaman kısıtlamasının olması, öğrencilere ulaşma kolaylığı, ulaşma hızı ve öğrencilerden kolay geri dönüş alma gibi sebepler de göz önünde bulundurularak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu’nda; Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri ve Çocuk Gelişimi Programlarında aktif olarak derslere devam eden 275 öğrenci örneklem olarak alınmıştır.

Author Biographies

İsmet ANIK BAYSAL, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Nazilli İİBF-İşletme Doktora. / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Gültekin BAYSAL , Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Nazilli İİBF-İşletme Muhasebe-Finansman Y.L. / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

References

Altıntaş, K. M. (2008), Bireysel Yatırımcılar Açısından Finansal Eğitimin Önemi, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları: İstanbul.

Çakırer, M. A. (2019). Finansal Okuryazarlık, Ekin Yayınevi: Bursa.

Gökmen, H., (2012). Finansal Okuryazarlık, Hiperlink Yayınları: İstanbul.

Gürbüz, S., Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık: Ankara.

Hull, J., (2015). Risk Management and Financial Institutions. 4th ed. Wiley, p.383: New Jersey.

Kalaycı, Ş., (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (6 b.) Asil Yayın: Ankara.

Karasar, N., (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayınları: Ankara.

Özdemir, A., (2016). Yönetim Biliminde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar, Beta Yayınları: İstanbul.

Demir, Y.- Derer, E., (2012). “Optimal Portföy Kapsamında Tanjant Portföyü IMKB-100’de Örnek Uygulama”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C:4, S:2, ss.13-25.

Denk, Z., Demir, Ö. ve Sezgin, E. E. (2018). “Kartlı Ödeme Sistemlerinin Finansal Davranış ve Tutum Üzerindeki Etkisi: Elâzığ-Malatya İli AVM Müşterileri Örneği”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28 (1), 187-202.

Dinçer, B., Özaslan, M., Kavasoğlu, T. (2003). “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması”, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No. DPT 2671.

Durmuşkaya, S. ve Kavas, Y. B. (2018). “Akademik Gelişim ve Finansal Okuryazarlık Arasındaki İlişkinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi, 25 (3), 925- 939.

Ergün, B., Şahin A., (2014). “Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.34, c.7, ss. 846-864.

Karaoğlan, S., Arar, T., Bilgin, O., (2018). “Türkiye’de Kripto Para Farkındalığı ve Kripto Para Kabul Eden İşletmelerin Motivasyonları”, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2018, ss.15-28.

Karyağdı, N. G. (2018). “Bütçeleme ve Para Yönetimine İlişkin Kredi Kartı Kullanım Anlayışının Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Örneği”, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 123-142.

Kılıç, Y., Ata, H. A., Seyrek İ. H., (2015). “Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 129-150.

Lusardi, A.- Mitchell, O. S.- Curto, V., (2010). “Financial Literacy Among the Young”, Journal of Consumer Affairs, 44 (2), 358–380.

Murphy, J. L., (2013). “Psychosocial Factors and Financial Literacy”, Social Security Bulletin, Vol. 73, No. 1, pp: 73-81.

OECD, (2005). Improving Financial Literacy Analysis of Issues and Policies Organisation, OECD, Paris.

Öztürk, E., Demir Y. (2015). “Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 113-134.

Sevim, N. ve diğerleri (2012). “The Effects of Financial Literacy on The Borrowing Behaviour of Turkish Financial Consumers,” International Journal of Consumer Studies, 36. 573-579.

Temizel, F., Bayram, F., (2011). “Finansal Okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 12, S. 1, ss. 73-86.

Uraz, K. I., Kılıç, M. B., (2021). “Finansal Okuryazarlık ve Dijitalleşme: Ölçek Geliştirme Üzerine Bir Çalışma”, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, c.6, S.15, ss. 296-315.

Vitt, L. A.- Reichbach, G.M.- Kent, J.L.- Siegenthaler J.K., (2005). “Goodbye To Complacency: Financial Literacy Education İn The Us. 2000- 2005”, Insitute for Socio Financial Studies, Middleburg, USA.

Akın, D. (2021). Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Dicle Üniversitesi Akademisyenleri Örneği, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır.

Polat, T. G. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Analizi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Örneği, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Aydın.

Saraç, E. (2014). Finansal Okuryazarlık ve Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.

Tüfekçi, T. M. (2021). Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Rize.

http://www.garanti.com.tr/tr/yardim_ve_oneriler/sorular.page?faqName=kredi_karti_hesap_o zeti_nedir_faks_e_mail_ile_alinir_mi_hsap_kesim_tarihi_nasil_degisir#calcContent= UID1550d4d (20.01.2023)

www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20121116&subid=0&ct=f (erişim tarihi: 18.01.2023)

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=78&fn=78.pdf (26.12.2022)

http://www.teb.com.tr/document/finansal-okuryazarlik-ve-erisim-endeksi.pdf (24.12.2022)

http://www.tasarrufegilimleri.com/Docs/ing_news_ekim.11-eylul-12.pdf (19.12.2022)

Downloads

Published

2023-02-08

How to Cite

ANIK BAYSAL, İsmet, & BAYSAL , G. (2023). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: ADÜ BUHARKENT MYO ÖRNEĞİ. International Conference on Frontiers in Academic Research, 1, 38–49. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icfar/article/view/28