Hokey Sporcularının Besin Takviyeleri İnanç Durumlarının Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi


Abstract views: 268 / PDF downloads: 178

Authors

  • Hüsniye ÇELİK Bayburt Üniversitesi
  • Osman GIDIK Bayburt Üniversitesi

Keywords:

Hokey, Spor, Sporcu Beslenmesi, Besin Takviyesi, İnanç

Abstract

Bu çalışmada Hokey sporcularının besin takviyeleri inanç durumlarının farklı değişkenler bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Spor Besin Takviyeleri İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken betimsel istatistikten ve normallik testinden yararlanılmıştır. Normal dağılım gösteren verilerde parametrik testlerden, iki farklı bağımsız değişkenler ile ölçek arasındaki farklılaşmayı belirlemek için “T-testi” ve ikiden fazla farklı değişken ile ölçek arasındaki farklılaşmayı belirlemek için “Varyans Analizi (ANOVA)” testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Hokey A milli kadın sporcuların ölçek güvenirlik sonuçları yüksek düzeyde çıkmıştır. Çalışmada kullanılan değişken sonuçlarında ise doğum yılı, oynadığınız mevki, kaç yıldır hokey sporunu yapıyorsunuz? kaç yıldır Hokey A Milli takımında oynuyorsunuz? Hokey A Milli takımında kaç maç oynadınız? ve aileniz hokey sporunu yapmanızı destekliyor mu? değişkenlerinde anlamlı farklılıkların olmadığı tespit edilmiştir. (p<.05). Hokey sporcularının spor besin takviyeleri inanç konusu, sporcuların performansını ve spor hayatlarını etkileyebilecek önemli bir faktördür. Hokey A milli kadın sporcularının spor besin takviyeleri inanç durumlarının farklı değişkenler bakımından incelenmesi adlı çalışmamızda sonuç bulgularının önemi araştırılmalı ve çıkan sonuçlar ile önceki yapılan çalışmalar karşılaştırılarak bilime katkısı yorumlanmalıdır. Ülkemizde hokey sporu ile ilgili literatür incelendiğinde bu spor ile ilgili çok az çalışmanın olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın bu spor ile ilgili yapılacak çalışmalara destek olacağı ve ülkemizdeki gelişim ve değişim sürecine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Author Biographies

Hüsniye ÇELİK , Bayburt Üniversitesi

Spor Yöneticiliği / Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye

Osman GIDIK , Bayburt Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye

References

1 Anonim, (2022). Hokey tarihçesi, https://www.turkhokey.gov.tr/sayfalar/2/tarihce, (Erişim tarihi: 11.06.2022).

2 Ersoy, G. (2011). Egzersiz ve Spor Yapanlar için Beslenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

3 Potgieter S (2013). Sport nutrition: a review of the latest guidelines for exercise and sport nutrition from the American College of Sport Nutrition, the International Olympic Committee and the International Society for Sports Nutrition. S Afr J Clin Nutr: 26: 6–16.

4 Argan M., Köse H. (2009). “Sporcu besin desteklerine (Sports Supplements) yönelik tutum faktörleri: fitness merkezi katılımcıları üzerine bir araştırma”. Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 20 (4), 152– 164

5 Atalay, D. Erge, H.S. (2018). Gıda takviyeleri ve sağlık üzerine etkileri. Food and Health, 4(2), 98-111. DOI: 10.3153/FH18010.

6 Ergen, A., Bozkurt Bekaroğlu, F. (2016). Türkiye’de besin destek ürünlerine yönelik görüşler ve tüketici profilini tanımlamaya yönelik bir araştırma. Journal of Business Research-Türk 8/1, 323-341.

7 Sirico F, Miressi S, Castaldo C, Spera R, Montagnani S, Di Meglio F, et al. (2018). Habits and beliefs related to food supplements: results of a survey among Italian students of different education fields and levels. PLoS One. 13: e0191424.

8 Pasiakos SM, McLellan TM, Lieberman HR. The effects of protein supplements on muscle mass, strength, and aerobic and anaerobic power in healthy adults: a systematic review. Sports Med. 2015;45(1):111–31.

9 Garthe, I., & Maughan, R.J. (2018). Athletes and supplements: prevalance and perspectives. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 28(2). Doi:10.1123/ijsnem.2017-0429.

10 Slater, G., Tan, B. and Teh, K.C. (2003) Dietary supplementation practices of Singaporean Athletes. International journal of sport nutrition and exercise metabolism 13, 320-332.

11 R. Coşkun, R. Altunışık ve E. Yıldırım, Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya Yayıncılık, Güncellenmiş 9. Baskı, Sakarya, 2017.

12 Karafil, A. Y., Ulaş, M. ve Atay, E. (2021). Sports Supplement Belief Scale: Reliability and validity studies for students studying sports sciences field at university. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(1), 17-31.

13 Yılmaz, G., Şengür, E. ve Turasan, İ. (2022). Covid 19 döneminde üniversite öğrencilerinin sağlıklı beslenme tutum puanlarının incelenmesi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-10.

14 Karaağaç, G. (2020). Spor salonlarına giden bireylerin sağlıklı beslenme tutumları ve sosyal görünüş kaygı düzeylerinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kars.

15 Kul M, Gıdık O, Çelik H, Gıdık B., 2022. Yüzme sporu yapan bireylerin ve sporcuların organik gıdalara yönelik algı ve tutum düzeylerinin belirlenmesi (Bayburt ili örneği). Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2): 155-173.

16 Özenoğlu, A., Gün, B., Karadeniz, B., Koç, F., Bilgin, V., Bembeyaz, Z., ve Saha, B. S. (2021). Yetişkinlerde beslenme okuryazarlığın sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlar ve beden kütle indeksi ile ilişkisi. Life Sciences, 16(1), 1-18.

17 Hastaoğlu, E. (2021). Covid-19 salgını sürecinde turizm öğrencilerinin stres düzeyleri ve sağlıklı beslenme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(3), 1610-1621.

18 Tizar E, Erdoğan R, Ayhan S. (2022). Bireysel ve Takım Sporcularının Sağlıklı Yaşam Düzeylerinin Karşılaştırılması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(3), 229-245.

19 Gülen, Ö., Kumartaşlı, M., Madak, E., Sönmez, H. O., & Pepe, O. (2021). An Investigation Of The Nutrition Attitude Of Taekwon-Do Athletes In Terms Of Various Variables. The Online Journal of Recreation and Sports, 10(3), 31-45.

20 Akıl, M., & Gürbüz, Ü. (2010). Atletizm Atma Branşlarıyla Uğraşan Sporcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(1).

21 A. Yıldız, Ebeveynlerin Çocuklarının Beden Eğitimi ve spor dersine katılımına yönelik tutumlarının ı̇ncelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2015.

22 O. Yılmaz ve R. Kartal, Tenis sporunda ailenin rolü̈ ve önemi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(3), 277-286, 2022.

23 Çelik Hüsniye, Gıdık Osman, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: Doç. Dr. Mustafa Altınkök, Doç. Dr. Ahmet Haktan Sivrikaya, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:406, Isbn:978-625-430-434-7, Bölüm Sayfaları:89 -100

24 L. Aras ve M. B. Asma, Farklı türdeki ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 27-39, 2020.

25 M. Kul ve O. Gıdık, Covı̇d-19 sürecinde amatör lig futbolcu ve antrenörlerinin sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi: Çanakkale ili örneği. Gece Kitaplığı. Ankara, 2021.

26 H. Çelik ve O. Gıdık, Hokey sporcularının liderlik öz-yeterlik durumlarının belirlenmesi, Gece Kitaplığı. Ankara. 287-303, 2022.

27 F. Evli, O. Gıdık ve E. Cerit, Anxiety levels of footballers in regional amateur and professional leagues during pandemic process. Ambient Science, 2020: Vol. 07(Sp1); 81-85, 2020.

28 O. Gıdık, M. Kul ve H. Çelik, Dünya kupası ön eleme maçları oynayan, Türkiye Futsal A Milli takımı sporcularının, Kovı̇d-19 korku düzeylerinin incelenmesi. Gece Kitaplığı. Ankara. Sporda Araştırma ve Değerlendirmeler, Ekim 101-118, 2022.

29 O. Gıdık, M. Kul, T. Elbir ve B. Gıdık, Hokey Milli takım aday kadrosunda bulunan U14-U16 sporcularının ve antrenörlerinin organik gıda tüketim algı düzeyleri. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1): 69-92, 2022.

30 H. Yeltepe ve H. C. İkizler, Bağımlılık ölçeği. Journal of Dependence, 8(1): 29-35, 2007.

31 A. Bingöl ve A. A. Doğan, Spor merkezlerine devam eden bireylerin spordan ve spor merkezlerinden beklentilerinin karşılanma düzeyi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12 (3): 199–203 Selçuk Unıversıty Journal Of Physıcal Educatıon And Sport Scıence, 2010.

32 D. G. Tekkurşun ve E. L. İlhan, Spora katılım motivasyonu: Görme engelli sporcular üzerine bir araştırma. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 157-170, 2019.

33 R. P. Pangrazi ve C. B. Corbin, Age as a factor relating to physical fitness test performance. Res Quart Exerc Sport.;61:410-414, 1990.

34 E. Tozoğlu, Farklı spor dallarında görev alan antrenörlerin liderlik özellikleri ve bu özelliklerinin bazı değişkenlerle ilişkileri, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2003.

35 S. Costa, F. Cuzzocrea, H. A. Hausenblas, R. Larcan ve P. Oliva, Psychometric examination and factorial validity of the Exercise Dependence Scale-Revised in Italian exercisers. J Behav Addict, 1(4):186-190, 2012.

Downloads

Published

2023-02-10

How to Cite

ÇELİK , H., & GIDIK , O. (2023). Hokey Sporcularının Besin Takviyeleri İnanç Durumlarının Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi. International Conference on Frontiers in Academic Research, 1, 114–120. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icfar/article/view/38