Hokey A Milli Takım Sporcularının Spora Bağlılık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi


Abstract views: 160 / PDF downloads: 93

Authors

  • Osman GIDIK Bayburt Üniversitesi
  • Hüsniye ÇELİK Bayburt Üniversitesi

Keywords:

Hokey, Spor, Milli Sporcu, Spora Bağlılık, Bağlılık Düzeyi

Abstract

Bu çalışmada Hokey A Milli takım Sporcularının spora bağlılık düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu; Türkiye Hokey A Milli Kadın Takımda bulunan toplam 16 hokey kadın sporcusu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Spora Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken Cronbach's Alpha güvenilirlik testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal-Wallis H testi yapılarak çalışmanın sonuçları p<0,05 önem düzeyine göre değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Hokey A milli kadın sporcuların ölçek güvenirlik sonuçları ve al boyut güvenirlikleri yüksek düzeyde çıkmıştır. Çalışmada kullanılan değişken sonuçlarında ise doğum yılı, oynadığınız mevki, kaç yıldır hokey sporunu yapıyorsunuz? kaç yıldır Hokey A Milli takımında oynuyorsunuz? Hokey A Milli takımında kaç maç oynadınız? ve aileniz hokey sporunu yapmanızı destekliyor mu? değişkenlerinde anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. (p<.05). Hokey sporcularının spora bağlılık düzeyi konusu, sporcuların performansını ve spor hayatlarını etkileyebilecek önemli bir faktördür. Hokey A milli kadın sporcularının spora bağlılık düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi adlı çalışmamızda sonuç bulgularının önemi araştırılmalı ve çıkan sonuçlar ile önceki yapılan çalışmalar karşılaştırılarak bilime katkısı yorumlanmalıdır.

Author Biographies

Osman GIDIK , Bayburt Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye

Hüsniye ÇELİK, Bayburt Üniversitesi

Spor Yöneticiliği / Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye

References

Anonim, (2022). Hokey tarihçesi, https://www.turkhokey.gov.tr/sayfalar/2/tarihce, (Erişim tarihi: 11.06.2022).

Shaffer, H.J., Hall, M.N., Bilt, J.V. (2000). Computer addiction: A critical consideration. American Journal of Orthopsychiatry, 70(2), 162- 168.

Byun, S., Ruffini, C., Mills, J.E., Douglas, A.C., Niang, M., Stepchenkova, S., Lee, S.K., Loutfı, J., Lee, J.K., Atallah, M., Blanton, M. (2009). Internet addiction: Metasynthesis of 1996-2006 quantitative research. Cyberpsychology & Behavior, 12(2), 203-207. DOI: 10.1089/cpb.2008.0102

Lonsdale, C., Hodge, K., Jackson, S.A. (2007). Athlete Engagement: II. Development and Initial Validation of The Athlete Engagement Questionnaire. International Journal of Sport Psychology, 38, 471-492.

Lonsdale, C., Hodge, K., Raedeke, T.D. (2007). Athlete engagement: I. A qualitative investigation of relevance and dimensions. International Journal of Sport Psychology, 38, 451-470.

Schaufeli, W.B., Salanova, M., González-Romá, V., Bakker, A.B. (2002). The measurement of Engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92.

Gullien, F., Alvarado, J.R.M. (2012). The Sport Engagement Scale: An Adaptation of the Utrecht Work Engagement Scale (UWES) for the Sports Environment. Universitas Psychologica, 13(2), 15-24. http:// dx.doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY13’3. sesa

Álvarez, M.S., Balaguer, I., Castillo, I., Duda, J.L. (2009). Coach autonomy support and quality of the sport engagement scale: an adaptation of the utrecht work engagement Scale (uwes) for The Sports environment sport engagement in young soccer players. The Spanish Journal of Psychology, 12(1), 138- 148.

Hodge, K., Lonsdale, C., Jackson, S.A. (2009). Athlete Engagement in Elite Sport: An Exploratory Investigation of Antecedents and Consequences. The Sport Psychologist, 23, 186-202. DOI: 10.1123/ tsp.23.2.186

Lonsdale, C., Hodge, K., Jackson, S.A. (2007). Athlete Engagement: II. Development and Initial Validation of The Athlete Engagement Questionnaire. International Journal of Sport Psychology, 38, 471-492.

Kelecek, S. Kara, F.M., Aşçı, F.H. (2017). Sporcu bağlılık ölçeğı̇nı̇n geçerlı̇k ve güvenı̇rlı̇k çalışması. Spormetre, 16(3), 39-47. DOI: 10.1501/Sporm_0000000374.

Tezcan, M. (1994). Boş Zamanların Değerlendirilmesi Sosyolojisi. Atilla Kitabevi, Ankara.

Guillen, F., Sanchez, R. (2009). Competitive anxiety in expert female athletes: Sources and intensity of anxiety in national team and first division panish basketball players. Perceptual and Motor Skills, 109(2), 407-419. https://doi.org/10.2466/PMS.109.2.407-419.

Modrono, C., Guillen, F. (2011). Anxiety characteristics of competitive windsurfers: Age, gender, performance outcome. Journal of Sport Behavior, 34(3), 281-294.

Ford, J.L., Ildenfonso, K., Jones M.L., Barrow, M.A. (2017). Sport-related anxiety: current insights. Open Access Journal of Sport Medicine, 8, 205-212. https://doi.org/10.2147/OAJSM.S125845

Baker, J., Cote, J., Hawes, R. (2000). The relationship between coaching behaviours and sport anxiety in athletes. Journal of science and medicine in sport, 3(2), 110-119. https://doi.org/10.1016/S1440- 2440(00)80073-0

Ede, A., Hwang, S., Feltz, D.L. (2011). Current directions in self-efficacy research in sport. Revista Iberoamericana de Psicologia del Ejercicio y el De- porte, 6(2), 181-202.

R. Coşkun, R. Altunışık, ve E. Yıldırım, Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya Yayıncılık, Güncellenmiş 9. Baskı, Sakarya, 2017.

Cihan, B. B., Ilgar, E. A. & Sırgancı, G. (2019). “Spora Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 7 (17), 171-191. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/genclikarastirmalari/issue/66474/1040697

Aykora, A. F., Dinçer, U. (2022). International Journal of Mountaineering and Climbing. 5(1), 1-8. DOI: 10.36415/dagcilik.1132538

Siyahtaş, A.; Tükenmez, A.; Avcı, S.; Yalçınkaya, B. & Çavuşoğlu, S.B. (2020). “Bireysel ve Takım Sporu Yapan Sporcuların Spor Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi”, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630-631X) 6(34): 1310-1317.

Soyer, F., Can, Y., Güven, H., Hergüner, G., Bayansalduz, M. ve Tetik, B. (2010). Sporculardaki başarı motivasyonu ile takım birlikteliği arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 225-239.

Özgün, A., Türkmen, M. & Ayhan, B. (2021). Sporcuların Covid-19’a Yakalanma Kaygısı ve Spora Bağlılık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7 (1), 298-315. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjces/issue/64208/946195

Uluç, E. A. & Akçakoyun, F. (2021). Bocce Sporcularının Hedef Yönelimlerinin Spora Bağlılıkları Üzerindeki Rolü: Çanakkale İli Örneği. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4 (3), 424-437. DOI: 10.38021/asbid.1034025

Siyahtaş, A., Tükenmez, A.; Avcı, S., Yalçınkaya, B. ve Çavuşoğlu, S.B. (2020). Bireysel ve Takım Sporu Yapan Sporcuların Spor Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 6(34): 1310-1317.

A. Yıldız, Ebeveynlerin Çocuklarının Beden Eğitimi ve spor dersine katılımına yönelik tutumlarının ı̇ncelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2015.

Çelik, H., & Gıdık, O. (2022). Hokey A Milli Kadın Sporcularının Mutluluk Düzeylerinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi. Presented at the 1st International Conference on Scientific and Academic Research, Konya.

Gıdık, O., & Çelik, H. (2022). A Milli Kadın Hokey Takımı Sporcularının Hokey Sporunu Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi. Presented At The 1st International Conference on Scientific and Academic Research, Konya.

O. Yılmaz ve R. Kartal, Tenis sporunda ailenin rolü ve önemi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(3), 277-286, 2022.

L. Aras ve M. B. Asma, Farklı türdeki ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve spor Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 27-39, 2020.

Çelik, H., & Gıdık, O. (2022). Kriket Sporcularının Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi. Sporda Araştırma ve Değerlendirmeler, 89-100.

Çelik, H., & Gıdık, O. (2022). Kriket Gençler Türkiye Birinciliği Şampiyonasına Katılan Sporcuların, Kriket Sporunu Tercih Etme Nedenleri. Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, 35-52.

F. Evli, O. Gıdık ve E. Cerit, Anxiety levels of footballers in regional amateur and professional leagues during pandemic process. Ambient Science, 2020: Vol. 07(Sp1); 81-85, 2020.

O. Gıdık, M. Kul, ve H. Çelik, Dünya kupası ön eleme maçları oynayan, Türkiye Futsal A Milli takımı sporcularının, Kovı̇d-19 korku düzeylerinin incelenmesi. Gece Kitaplığı. Ankara. Sporda Araştırma ve Değerlendirmeler, Ekim 101-118, 2022.

O. Gıdık, M. Kul, T. Elbir ve B. Gıdık, Hokey Milli takım aday kadrosunda bulunan U14-U16 sporcularının ve antrenörlerinin organik gıda tüketim algı düzeyleri. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1): 69-92, 2022.

A. Bingöl ve A. A. Doğan, Spor merkezlerine devam eden bireylerin spordan ve spor merkezlerinden beklentilerinin karşılanma düzeyi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 12 (3): 199–203 Selçuk Unıversıty Journal of Physıcal Educatıon and Sport Scıence, 2010.

S. Costa, F. Cuzzocrea, H. A. Hausenblas, R. Larcan ve P. Oliva, Psychometric examination and factorial validity of the Exercise Dependence Scale-Revised in Italian exercisers. J Behav Addict, 1(4):186-190, 2012.

Downloads

Published

2023-02-10

How to Cite

GIDIK , O., & ÇELİK, H. (2023). Hokey A Milli Takım Sporcularının Spora Bağlılık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi . International Conference on Frontiers in Academic Research, 1, 121–128. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icfar/article/view/40