TÛR SÛRESİ 48. ÂYETTE GEÇEN VESEBBİH BİHAMDİ RABBİKE PASAJI HAKKINDA MÜFESSİRLERİN GÖRÜŞLERİ


Abstract views: 24 / PDF downloads: 44

Authors

  • Yakup YÜKSEL Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Keywords:

Tûr Sûresi, Âyet, Tefsir, Vesebbih Bihamdi Rabbike Kavramı, Müfessir

Abstract

Vasbir lihukmi rabbike fe-inneke bia’yuninâ ve sebbih bihamdi rabbike hîne tekûm şeklindeki Tûr sûresi 48. âyette aslında birçok kavram geçmektedir. Sabr, hukm, hamd, rab, bia’yunina, tesbih, hamd ve hîne tekum kavramları. Bu çalışmamızda sabr, hamd ve rab kavramları hariç diğer kavramlara yer vereceğimizi belirtmek isterim. Zira konumuzun başlığı daha ziyade vesebbih bihamdi rabbike ile hîne takumu çerçevesinde olacaktır. Bu âyette geçen hîne takumu kavramı ve ona bağlı olan vesebbih bihamdi rabbike pasajı hakkında müfessirlerin farklı yorumlar ileri sürdükleri görülmüştür. Biz de bu tebliğimizde mezkûr konu özelinde müfessirlerin ittifak ve ihtilaf ettikleri hususları gün yüzüne çıkarmayı hedefledik. Bu bağlamda âyette geçen vesebbih bihamdi rabbike cümlesinin kavramsal bir anlamı olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla tefsirlerdeki zengin yorumlar neticesinde ilgili âyetin daha sağlıklı bir şekilde anlaşılacağını düşünüyoruz. Zira Kur’an’da geçen kavramların izah edilmesi, geçtikleri âyetlerin daha detaylı bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olacaktır.  Konuyu ilk tefsir kaynaklarından öne çıkan bazı eserlerle ve yine bazı çağdaş tefsirlerle mukayese ederek işleyeceğimizi ve tebliğimizi tam metin olarak sunacağımızı ifade etmek isterim.

Author Biography

Yakup YÜKSEL, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü,Sosyal Bilimler,Türkiye

References

Ali Fikri Yavuz, Kur’ân-ı Kerîm ve İzahlı Meâl-i Âlisi, İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı, 2013.

Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerir et-Taberî, Câmiu’l-beyân fî te’vîli’l-Kur’ân, Beyrut 1992. XI/499-500.

Fahreddin İbn Allâme Dıyâuddin Ömer er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1985, XXVIII/274-275.

Hayrettin Karaman ve Diğerleri, Kur’ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, Ankara: DİB Yayınları, 2007, V/154.

Seyyid Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’an, trc. Mehmet Yolcu ve Diğerleri, İstanbul: Tayf Yayıncılık, 2020, IX/407-408.

Ebû Hayyân, Muhammed b. Yûsuf b. Ali b. Yûsuf, el-Baḥru’l-muḥît, thk. Mâhir Habbûş, Dârür-Risâleti’l-‘Almiyye, Beyrut 2010, XX/28-29.

Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/494.

Ebu’l-A’la el-Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’an, İstanbul: İnsan Yayınları, 1987, V/510-511.

Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, İzmir: Anadolu Yayınları, 1989, XI/5857-5859.

Downloads

Published

2023-02-14

How to Cite

YÜKSEL, Y. (2023). TÛR SÛRESİ 48. ÂYETTE GEÇEN VESEBBİH BİHAMDİ RABBİKE PASAJI HAKKINDA MÜFESSİRLERİN GÖRÜŞLERİ. International Conference on Frontiers in Academic Research, 1, 196–200. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icfar/article/view/69