GAZNELİLER DÖNEMİ FARSÇA ŞİİRİN ÖZELLİKLERİ VE BİR SÖZ ÜSTADI OLARAK FİRDEVSİ-Î TUSÎ


Abstract views: 112 / PDF downloads: 84

Authors

  • Muhammed Furkan ŞAHİN İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Keywords:

Gazneliler, Şahnâme, Firdevsi-î Tusî, Farsça Şiir, Teşbih

Abstract

Bu Çalışma Gazneliler Döneminde yazılmış olan manzum eserlerin özelliklerini tespit etme ve okuyuculara aktarma amacını taşımaktadır. Hazırlamış olduğumuz çalışmada Gazneliler Devri’ne genel bir değerlendirme yapılmış olup devrin söz üstadlarında Firdevsi-î Tusî okuyuculara tanıtılmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında dönemin dil ve imla özellikleri örnekler yoluyla irdelenmiş ve çıkan sonuçlar aktarılmıştır. Dönemin şiir üslubu ortaya konurken Firdevsi’nin Şahnâme adlı eseri incelenmiş ve eserden çıkarılan üslup özellikleri çalışmamızda aktarılmıştır. Gazneliler Dönemi ve Firdevsi’nin hayatı üzerinde durulmayacak olan çalışmamızda amaç bu dönemde Fars şiirinin ne tarzda özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkarmak olacaktır.

Author Biography

Muhammed Furkan ŞAHİN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı A.B.D., Türkiye

References

Abdullah, Razî; Târîh-i Kâmil-i İran, Tahran 1372;.

Afifi, Rahîm; Ferhengname-yi Şi’ri, c. I, Tahran 1372 h. ş.

Bahâr, Meliküşşu’arâ; Sebkşinâsî, c. I., Tahran 1349 hş.

Değirmençay, Veyis; Fünûn-i Belâgat ve Sınâ’ât-i Edebî, Aktif Yayınları, Ankara, 2014

Dihhudâ, Ali Ekber Lugatnâme-yi Dihhudâ, c. IX, Tahran 1373 hş.

Hanleri, Perviz Natel; Rüstem-û Sohrab, Şahkarha-yî Edebiyat-î Farsî, Çap-î Panzdehom, t.y., y.y.

Hûmayî, Celâleddin.; Fünûn-i Belâgat ve Sınâ’ât-i Edebî, Neşr-î Hüma, Kum, 1373

Kanar, Mehmet; “Şâhnâme” TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 38, 2010

Kanar, Mehmet; “Firdevsî” TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 13, 1996

Meşkûr, Muhammed Cevad, Târîh-i İranzemîn, Tahran 1368 hş.

Muhammedî, Muhammed Hüseyin. Belagât Meânî Beyân ve Bedî’, Neşr-î Zevar, Tahran, 1387 hş.

Safâ, Zebihullah, Târîh-i Edebiyât der İran, Tahran; İntişârât-i Firdevsî 1371 hş;.

Semerkandî, Devletşah; Tezkiretü’ş-şuarâ, (tsh. Edward Granville Brown) Tahran: İntişârât-i Dîbâ. 1382hş.

Şemisa, Sirius.; Beyân ve Meânî, İntişarat-ı Firdevsi, Tahran, 1374 hş.

Şemisa, Sirius.; Sebk Şinasî, İntişarat-ı Firdevsi, Tahran, 1382 hş.

Zencanî, Berât; Teşbih der Şahname-î Firdevsî, Mecelle-yî Danişkede-yî Edebiyat ve U’lum-u İnsani-yî Danişgahî Tahran, 1381 hş..

Downloads

Published

2023-02-16

How to Cite

ŞAHİN, M. F. (2023). GAZNELİLER DÖNEMİ FARSÇA ŞİİRİN ÖZELLİKLERİ VE BİR SÖZ ÜSTADI OLARAK FİRDEVSİ-Î TUSÎ. International Conference on Frontiers in Academic Research, 1, 225–228. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icfar/article/view/77