Üniversite Eğitimine Yeni Başlayan Kimya Öğretmenliği Öğrencilerinin Kimya Laboratuvar Uygulamaları İle İlgili Görüşleri


Abstract views: 149 / PDF downloads: 112

Authors

  • Aysel AYDIN KOCAEREN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Keywords:

Durum Çalışması, Kimya Eğitimi, Kimya Laboratuvarı, Kimya Öğretmen Adayları

Abstract

Bu çalışmanın amacı, kimya öğretmen adaylarının üniversite eğitimine başlamadan önce kimya laboratuvar derslerinde yaptıkları uygulamalı deneysel çalışmalar hakkında bilgi almak ve üniversite düzeyinde eğitim alırlarken kimya laboratuvar derslerinin yürütülmesi konusundaki beklentilerini öğrenmek amacıyla öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmaya, bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi 1. Sınıf kimya öğretmenliğinde eğitimine yeni başlayan 8 öğretmen adayı katılmıştır. Bu çalışma 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında ve bir dönem boyunca ders olarak verilen “Laboratuvar Güvenliği” dersine katılan öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmeler sonunda öğretmen adaylarına yazılı olarak sorulan açık uçlu sorular yardımıyla görüşlerinin belirlenmesi üzerinedir. Çalışmada belli bir durumu ortaya çıkarmaya yönelik olması bakımından durum çalışması tekniği kullanılmıştır. Aynı zamanda öğrencilere ders esnasında birebir sorular sorularak görüşmeler yapılmış, onların düşüncelerinden konunun şekillenmesinde ve görüşme formunun hazırlanmasında yararlanılmıştır. Çalışmaya katılan bütün öğrencilerin Anadolu Lisesi’nde eğitim aldığı demografik özelliklerini öğrenmeye yönelik sorulan sorulardan belirlenmiştir ve laboratuvar dersi adına herhangi bir uygulama yapılmadığı görüşünü beyan edenlerin oranı %62.5 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç göz önünde bulundurulursa öğrencilerin deneysel laboratuvar çalışmaları bakımından oldukça eksik olduğunu söylemek mümkündür. %37.5’luk dilimi oluşturan öğrenci grubu ise biyoloji ve fizik derslerine ilişkin basit deneyleri içeren, sürekli olmayan, elle tutulur bir deneysel çalışma içeriğine sahip olmayan çalışmalara örnekler vermişlerdir. Bu çalışma sonucunda sorunlara karşı çözüm önerilerini sıralamak gerekirse özellikle lise düzeyine laboratuvarların araç-gereç ve kimyasal malzeme eksikliği giderilmeli ve böylece tüm grupların aynı deneyi yapması sağlanarak laboratuvar uygulamaları ile teorik dersler paralel bir şekilde yürütülmelidir. 

Author Biography

Aysel AYDIN KOCAEREN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Türkiye

References

İ. E. Başaran. Yönetimde insan ilişkileri. Ankara: Aydın MEB Tesisleri. 1992.

Z. Özçınar, İlkokullarda fen öğretiminde laboratuvar etkinliklerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 1995.

S. Çepni, and H. Ş. Ayvacı. Laboratuvar destekli fen ve teknoloji öğretimi. S. Çepni (Ed.). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi içinde (s:158-188). Ankara: Pegema yayıncılık, 5. Baskı. 2006.

T. Kesercioğlu, A. G. Balım, İ. Öztürk, and B. Çavaş. Biyoloji uygulamaları-I. İzmir: Gema Gelişim Basım Yayın. 2004.

J. G. Uzezi and S. Zainab. Effectiveness of guided-inquiry laboratory experiments on senior secondary schools students’ academic achievement in volumetric analysis. American Journal of Educational Research, 5(7), 717-724, 2017. doi: 10.12691/education-5-7-4.

R. Ben-zvi, A. Hofstein, R. F. Kempa and D. SamueL. The effectiveness of filmed experiments in high school chemical education. Journal of Chemical Education, 53(9), 518-520, 1976.

C. Aydoğdu, Kimya laboratuvar uygulamalarında karşılaşılan güçlüklerin saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 30-35, 1999.

C. Nakiboğlu and Ş. Sarıkaya. Ortaöğretim kurumlarında kimya derslerinde görevli öğretmenlerin laboratuvardan yararlanma durumunun değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı. 11, 395-405, 1999.

Ö. Ö. Oskay, E. Erdem and A. Yılmaz, Kimya laboratuvar uygulamalarının öğrencilerin kimyaya yönelik tutum ve başarılarına etkisi üzerine bir çalışma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (27), 222-231, 2009.

A. Ayas, S. Çepni and A. R. Akdeniz. Development of the turkish secondary science curriculum. Science Education, 77(4), 433-440, 1993.

A. Ayas, S. Çepni and A. R. Akdeniz, Fen bilimleri eğitiminde laboratuarın yeri ve önemi-II. Çağdaş Eğitim Dergisi, 205, 7-12, 1994.

A. Ayas, S. Çepni, D. Johnson, M. F. Turgut. Kimya öğretimi, öğretmen eğitimi dizisi. YÖK / Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Yayınları. Ankara. 1997.

G. R. Bates. The role of the laboratory in secondary school science programs, In M.B. Rowe (éd.), What research says to the science teacher. Washington D.C: National Science Teachers Association. 1978.

A. Hofstein and V. N. Lunetta. The role of the laboratory in science teaching: Neglected aspects of research. Review of Educational Research, 52 (2), 201–217, 1982. https://doi.org/10.2307/1170311

R. Kozma. Instructional design in a chemistry laboratory course; The impact of structure and aptitudes on performance and attitudes. Journal of Research in Science Teaching, 19, 261-270, 1982.

W. Beasley. Improving student laboratory performance: how much practice makes perfect? Science Education. 69, 567-576, 1985.

M. Metin. Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri, Pegem Akademi. 3. Bölüm: Durum Çalışması, Ss. 263. ISBN 978-605-364-687-7, 2014.

B. Flyvbjerg. Five misunderstandings about case-study research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219-245, 2006.

B. Gillham, Case study research methods. Continuum, London. 2000.

A. Yıldırım and H. Şimşek. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Güncelleştirilmiş Geliştirilmiş 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Ss. 366. ISBN 9750200071, 2005.

C. Akay. Ortaokul öğrencilerinin yaparak-yaşayarak öğrenmetemelli TÜBITAK 4004 bilim okulu projesi sonrası bilim kavramına yönelik görüşleri, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2), 326-338, 2013.

A. Yılmaz, N. Uludağ and İ. Morgil. Üniversite öğrencilerinin organik kimya laboratuvar tekniğine ait temel bilgileri, uygulamalann yeterliliği ve öneriler. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 151-157, 2001.

Downloads

Published

2023-02-17

How to Cite

AYDIN KOCAEREN, A. (2023). Üniversite Eğitimine Yeni Başlayan Kimya Öğretmenliği Öğrencilerinin Kimya Laboratuvar Uygulamaları İle İlgili Görüşleri. International Conference on Frontiers in Academic Research, 1, 277–284. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/icfar/article/view/88