Karlıca İntrüzyonunun (Bayburt, KD Türkiye) Jeolojik ve Petrografik Özellikleri


Abstract views: 53 / PDF downloads: 28

Authors

Keywords:

Karlıca İntrüzyonu, Mineraloji-petrograf, Modal analiz, Doğu Pontidler, Bayburt, Eosen

Abstract

Bu çalışmada, Bayburt kuzeyinde yer alan Karlıca İntrüzyonu'nun jeolojik ve petrografik özellikleri belirlenmiştir. Çalışma sahasının taban kayaçları Eosen yaşındaki andezit, bazalt ve piroklastikdir. Bu birimler eş yaştaki Karlıca İntrüzyonunca kesilmekte ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlarca uyumsuz olarak örtülmüştür. Karlıca İntrüzyonu 3 km2’lik bir alanda elips şeklli olarak yüzeylenmektedir. İntrüzyon granodiyorit ve monzogranit bileşimli kayaçlardan oluşmaktadır. Petrografik olarak ince-orta taneli, yer yer porfirik ve mikrografik dokuya sahiptir. Kayaçları oluşturan mineraller başlıca plajiyoklas, kuvars, ortoklas, piroksen, amfibol ve biyotitlerdir. Tali mineraller ise zirkon, apatit ve Fe-Ti oksitlerdir. İntrüzyonu oluşturan kayaçlardaki plajiyoklaslar An37-22 bileşimindedir ve andezin ve oligoklas türündedir. Kayaçlardaki opak mineraller ise magnetit, daha az miktarda ilmenittir. İncelenen örnekler KAP diyagramında orta K2O içerikli kalk-alkalen trend gösterirler.

Downloads

Published

2023-02-08

How to Cite

Kaygusuz, A., & Vural, A. (2023). Karlıca İntrüzyonunun (Bayburt, KD Türkiye) Jeolojik ve Petrografik Özellikleri. International Conference on Trends in Advanced Research, 1, 313–319. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ictar/article/view/227