Frekans Analizi Yöntemi ile Ses Sistemi ve Akort Sorununa Yenilikçi Bir Çözüm Önerisinin Türk Halk Müziği’ne Uyarlanması


Abstract views: 11 / PDF downloads: 7

Authors

  • Tunahan Balli

Keywords:

Akort, Frekans Analizi, Müzik Teknolojisi, Türk Halk Müziği, Ses Sistemi

Abstract

Bu çalışmada, Türk Halk Müziği’nde sıkça araştırma konusu olan ses sistemi ve akort sorununun,
günümüz teknolojik imkânları kullanılarak çözüme kavuşturulmasına yönelik bir yol haritası
oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışmada öncelikle konunun tarihsel süreçleri kısaca ele alınmış, ardından
alanda yapılacak çalışmalara kaynak teşkil etmesi açısından yazılım temelli bir yöntem önerilmiştir.
Günümüzde Türk Müziği ses sitemlerinde; tambur, ney, bağlama gibi çalgılardaki perde düzeni veya
ahenk anlayışı temel alınmakta, bu durum ise müziğin yazılı ifadesi başta olmak üzere akort, entonasyon
ve müzik iletişimi gibi konuların araştırılmasında problem yaratmaktadır. Ancak bu durum, müziğin
yazılı ifadesi başta olmak üzere akort, entonasyon ve müzik iletişimi gibi konuların araştırılmasında
sorunlara yol açmaktadır. Çalgı temelli ses sistemleri, zamanla çalgıların yapısında yaşanabilecek
değişiklikler nedeniyle kullanışsız hale gelebilir veya teori ile icra arasında uyuşmazlıklara neden olabilir.
Araştırmamızda, herhangi bir çalgıyı temel almadan, Halk Müziği’ni ifade eden ve müzik folklorunun bir
gereği olarak mümkün mertebe edisyon icra kayıtları kullanılmıştır. İcra kayıtlarındaki frekansların sıklığı
ve yüksekliği üzerinden yapılan analizlerle bazı temel çıkarımlar yapmak mümkün olmuştur. Bu
çıkarımlar üzerinden, çalışmanın örneklemine dahil edilen ezgi için teorik saptamalar yapmak mümkün
olmuştur. Çalışmanın sonuçları, Türk Halk Müziği’nde akort sorunlarının çözümüne yönelik teknolojik
ve metodolojik yaklaşımlar sunarak, müziğin doğru ve tutarlı bir şekilde icra edilmesine katkıda
bulunulmasına ve bu sayede, Türk Halk Müziği’nin zengin kültürel mirasının gelecek nesillere doğru bir
şekilde aktarılmasına katkı sağlayacaktır.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tunahan Balli

Bağımsız Araştırmacı/Türkiye

References

Ekrem, N. H. (2012). Dunhuang Müzik Notaları. Modern Türklük Araştırmaları, 101-159.

Safkan, G. (1997, Haziran). Türk Müziğinde Akort Meselesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Türkiye: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yavuzoğlu, N. (1997). Türk Müziğinde Akort Meselesi. 4. İstanbul Türk Müziği Günleri Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu (s. 36-39). İstanbul: T.C Kültür Bakanlığı.

İlgar, K., Polat, S., & Bala, H. (2021). 432 Hz ve 440 Hz Frekanslarının Temel Alınmasıyla Seslendirilen Türk Müziği Sözlü Eserlerinin Duyum ve İcra Üzerindeki Etkileri. İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 307-333.

Yönetken, H. B. (1963). Türk Halk Musikisi'nde Oktav Bölümü. Türk Folklor Araştırmaları, 8(165), 3029-3031.

Turhan, S., & Feyzi, A. (2021). Dârü'l Elhân Halk Müziği Külliyatı. İstanbul: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Özkan, İ. H. (2024). Nikriz. TDV İslam Ansiklopedisi. Erişim: https://islamansiklopedisi.org.tr/nikriz

Downloads

Published

2024-06-28

How to Cite

Balli, T. (2024). Frekans Analizi Yöntemi ile Ses Sistemi ve Akort Sorununa Yenilikçi Bir Çözüm Önerisinin Türk Halk Müziği’ne Uyarlanması. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 8(5), 189–193. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/1903

Conference Proceedings Volume

Section

Articles