Mobilya Sektöründe İnovasyon ve Akıllı Mobilya


Abstract views: 7 / PDF downloads: 12

Authors

  • Mehmet ÇOLAK Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • Tahsin ÇETİN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • İbrahim TEKİN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Keywords:

Akıllı Mobilya, İnovasyon, İşletme, Minimalist Tasarım, Pazarlama

Abstract

Akıllı mobilya, teknoloji ile birleştirilerek kullanıcılara daha konforlu, pratik ve işlevsel bir yaşam
deneyimi sunan mobilya çeşitleridir. Mobilyada inovasyon ve akıllı mobilya insanların hayatlarını
kolaylaştırabilmek için yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Teknoloji ve yapay zekanın bir araya
gelmesiyle insanoğlunun yaşamını olumlu anlamda ilerletmeye ve kolaylaştırmaya çalışmıştır.
Olabildiğince çevreye minimum zararı olan, çevre dostu mobilyalar yapılarak ekolojiye zararı minimuma
indirilmeye çalışılmakta ve buna yönelik yatırımlar giderek artmaktadır.
Mobilyada minimalist tasarımlar, etkileyici ve kullanıcı dostu deneyimler sunarak markaların daha güçlü
bir şekilde iletişim kurmasını sağlamaktadır. Akıllı mobilya tasarımında minimalist yaklaşımlar giderek
dikkat çeken bir trend haline gelerek modern ve profesyonel bir imaj oluşturabilecek olmasıdır. Bu
çalışmayla akıllı mobilyaların ne olduğunu, nasıl çalıştığını, avantajlarını ve dezavantajlarını ele alarak
gelecekteki akıllı mobilya trendleri konusunda değerlendirmeler yapılmıştır.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mehmet ÇOLAK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği / Teknoloji Fakültesi, Türkiye

Tahsin ÇETİN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği / Teknoloji Fakültesi, Türkiye

İbrahim TEKİN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği / Teknoloji Fakültesi, Türkiye

References

T. Çetin, Pazar Rekabeti Kapsamında Yöneticilerin İnovasyon Algısı İle Seçilen Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Ürün Kalitesine Ve İnovasyonuna Etkisi, DPÜ Sosyal Bilimler Enst., Doktora Tezi, Kütahya, 2019.

M. A. Öner, Ar-Ge Yönetimi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2006.

M. Marangoz, Öğrenme Yönlülük ve İnovasyon Yönlülüğün Müşteri Yönlülük Açısından Önemi, ASOMEDYA Dergisi, Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, Ankara, ss. 38-48, 2011.

E. Eskiler, M. Özmen, C. Uzkurt, Bilgi Yönetimi Pazar Odaklılık ve Pazarlama Yeniliği İlişkisi: Mobilya Sektöründe Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, ss. 31-69, 2011.

B. Erdem, A. Gökdeniz, Ö. Met, Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya’da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, ss.77-112, 2011.

A. Torun, Akıllı İç Mekân Mobilyalarının Sınıflandırılması, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10 (2022) 1313-1333, Düzce, 2022.

Anonim 1, https://www.perakendeokulum.com/urun-kavrami/ Erişim Tarihi: 20.06.2024.

N. Yılmaz, Türkiye’de Ev Mobilyası Sektörünün Değer Zinciri Yaklaşımıyla İncelenmesi, Kalkınma Bakanlığı Uzmanlık Tezi, 1-193, 2013.

A. Küçükaslan, Mobilya Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, 1-20. http://www.ceidam.com/FileUpload/bs238314/File/mobilya.pdf. (Erişim Tarihi 01.03.2016).

F. M. Arslan, Endüstriyel Pazarlama Rekabetsel Yaklaşım, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012.

S. H. Mukerjee, Industrial Marketing, First Edition, Excel Boks, 2009.

S. Phadtare M. Inouye, Cold-Shock Proteins. Psychrophiles: from Biodiversity to Biotechnology, Margesin R (chief ed), Springer, Heidelberg, Germany, p. 191-205, 2008.

Anonim 2, https://www.demontha.com.tr/mobilya-sanati-tarihi/ Erişim Tarihi: 10.12.2023.

N. F. Balta, Endüstriyel Pazarlama Örgütsel Pazarlamanın Tüketim Ürünleri Pazarlamasında Farklı Yönleri, Nobel Yayıncılık, 2006.

Anonim 3, https://www.vivense.com/dorwell-smart-akilli-karyola-modeli.html Erişim Tarihi: 15.12.2023.

Anonim 4, https://tr.pinterest.com/pin/43136108921320105/ Erişim Tarihi: 15.12.2023.

Anonim 5, https://wiihom.com/urun/wiicap-10m/ Erişim Tarihi:19.06.2024.

Anonim 6, https://themelower.com Erişim Tarihi: 08.02.2024.

E. Engin, İşletmelerin Uluslararası Rekabet Stratejileri Ve Uygulamalı Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trakya Üniversitesi, sy.8-9, Yüksek lisans Tezi, Edirne, 2005.

Y. Coşar, Otel İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Faktörler: Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, ss.45-56, 2008.

A. Bostan, S. Ürüt, İ. Ateş, Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Rekabet Gücü: Avrupa Birliği Ülkeleri ile Bir Karşılaştırma, Akademik Fener Dergisi, Sayı: 14, ss.43-58, 2010.

R. Düzgün, “Türkiye’nin Uluslararası Rekabet Gücü: Çok Değişkenli İstatistiksel Bir Analiz”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:23, ss.421-440, 2007.

A. T. Erkiliç, Toplam Kalite Yönetimi İlkelerinin Yönetim Yaklaşımları Bağlamında Tartışılması, Girne American University Journal Social & Applied Science, Cilt:2, Sayı:4, ss.50-62, 2007.

İ. Ö. Doğan, M., Marangoz, M., Topoyan, İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, sy. 118, 2003.

H. K., Güleş, H., Bülbül, Yenilikçilik, İşletmeler İçin Stratejik Rekabet Aracı, Ankara: Nobel Yayınları, s.124-140, 2004.

Z., Ecevit Sati, Ö. Işık, İnovasyon Ve Stratejik Yönetim Sinerjisi: Stratejik İnovasyon. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 538-559, 2011.

F., Kalay, C.O., Tuncer, C., Kizildere, H., Arslan Kalay, Stratejik İnovasyon Yönetimi Uygulamalarının Firma İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkileri, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2015 Cilt: X Sayı: II, 2015.

M. Öneren, Toplam Kalite Yönetimi ve Benchmarking, Bartın Ünv. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:2-4, Bartın, 2011.

Coosno. Coosno redefines the coffee table with a voice-controlled refrigerator and smart features. [Online]. Available:https://www.prnewswire.com/news-releases/coosnoredefines-the-coffee-table-with-a-voice-controlled-refrigerator-and-smart-features-300887265.html, 2021, Jun. 16.

S., Çoşkun, M., Mesci, İ., Kilinç, Stratejik Rekabet Üstünlüğü Sağlama Aracı Olarak İnovasyon Stratejileri: Kocaeli Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, ss.101-132, 2013.

A. Koçak, Sürdürülebilir Rekabet İçin Pazarlamayı Yeniden Düşünmek, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı: 2, ss.61-84, 2012.

E. Ada, K. Ventura, B. Aracıoğlu, İ. Savaşçı, Y. Kazançoğlu, Kobilerin Rekabet Gücü ve E-Ticarete Geçiş Sureci: Bir Model Önerisi, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, ss.53-68, 2008.

M. Deniz, KOBİ’lerde Yenilik, Yenilik Stratejileri ve Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı 22, ss. 141-175, 2011.

A. Kayabaşı, C. Duran, A. Çetindere, KOBİ’lerde Yeniliği Teşvik Eden Unsurlar ve Yenilik Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 6. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi Kongre Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 129, 17-18 Kasım 2009, İstanbul, ss. 449-459, 2009.

J. K. W. Wong, H. Li, and S. W. Wang, Intelligent building research: a review, Automotion Construction, vol. 14, no. 1, pp. 143–159, 2005.

İSO., AB’ye Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri: Mobilya Sanayi, 1-52. http://www.aia-istanbul.org/files/mobilya_sanayi.pdf, Erişim Tarihi 01.03.2016.

Ü. Yurdakul, M. Çolak, T. Çetin, Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Hammaddeler ve Tedarikinde Karşılaşılan Sorunlar, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 13 (2): 220-227, 2013.

Downloads

Published

2024-06-28

How to Cite

ÇOLAK, M., ÇETİN, T., & TEKİN, İbrahim. (2024). Mobilya Sektöründe İnovasyon ve Akıllı Mobilya. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 8(5), 227–237. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/1907

Conference Proceedings Volume

Section

Articles