Geleneksel Türk Sanatları Desenleri ile Siyamatik (Cymatics) Şekillerin Benzerliği


Abstract views: 31 / PDF downloads: 25

Authors

  • S. Bilge (Günceoğlu) Karaöz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
  • Fatma Zehra Yağmur Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Keywords:

Geleneksel Türk desenleri, siyamatik, cymatics, geometrik desen, soyutlama

Abstract

Sanat ve bilim arasındaki ilişki, tarihsel ve kültürel bağlamlarda incelenirken, bazen beklenmedik
benzerlikler ve etkileşimlerin ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Türk sanatçısı bu bağlamda kendi tekâmül
yolculuğunda sanatını yansıtmada soyutlamaya yönelerek öze ulaşmak istemiştir. Böylelikle matematik
düzen ve estetik gibi kavramlarla beraber sembolizm de sanatının temelini oluşturmuştur.
Yapılan araştırmalarda, sesin görünürlüğü görsel verilere aktarıldığında, oluşan şekillerin aynı ritmik düzen
içinde bir geometriden oluştuğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu çalışma, ses dalgalarının madde üzerinde
oluşturduğu geometrik desenlerle Geleneksel Türk sanatları desenlerinin, simetrik ve geometrik düzeni
açısından benzerliklerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Türk sanatındaki desenlerin ve
siyamatik şekillerin görsel analizlerine yönelik konuya uygun tablolar oluşturulmuş ve yorumlamalar
yapılmıştır. Oluşturulan tablolarda ve şekillerin karşılaştırılarak kompozisyon özelliklerinin
incelemelerinde, ortak özellikler olduğu düşünülmektedir. Böylelikle siyamatik (cymatics) sistemde oluşan
18 tane görsel ile 17 tane geleneksel Türk sanatları deseninin benzerliği ortaya konmuştur. Karşılaştırılan
bu eserlerin 8 tanesi mimari yapı olan cami kubbelerindeki desenler, 4 tanesi taş tezyinatından seçilen
desenler, 2 tanesi bir el yazmasının zahriye sayfasında bulunan desenler, 1 tanesi çini deseni, 1 tanesi klâsik
bir çintemani deseni ve 1 tanesi Mühr-i Süleyman desenidir.
Türk sanatındaki desenler incelendiğinde, Türk sanatçısının geometrik, sembolik ve matematiksel anlam
açısından kozmos, sonsuzluk, iktidar, güç ve zıtlık gibi kavramları sembolize ettiği düşünülmektedir.
Görünür olmayan ses dalgalarının görünür hale gelmesiyle oluşan şekiller, birer sanat eseri niteliğindedir
ve geleneksel Türk sanatları desenleri ile benzerlikleri olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak Türk
sanatçısı, yaşadığı evreni anlama yolunda süreklilik, tekrar, çeşitlilik, düzen, birlik ve uyum kavramlarını
sanatıyla ifade ederken, gözlem ve deneylerle bilimsel bir bakış açısı ile hareket etmiş olabilir.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

S. Bilge (Günceoğlu) Karaöz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü/Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Lisansüstü Eğitimi Enstitüsü
Türkiye

Fatma Zehra Yağmur, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü/Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Lisansüstü Eğitimi Enstitüsü
Türkiye

References

S. Yılmaz Tepe, İnsan Etkinliği Olarak Bilim ve Sanat, Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı. 6,

s.90-96, Eskişehir, 2016

T. Kavuran, Sanat ve Bilim’de Gerçek Kavramı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 15, s.225-237, 2003

C. Yıldırım, Matematiksel Düşünme,Remzi Kitabevi, 2. Baskı, s.132, Şubat 1996

D. Uluışık, Ö. Cengiz, F. N. Kara, Çağdaş Sanat Yapıtlarında Fraktal Geometri Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme,

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 26, s. 563-576, Kars, 2020

S. Atabey, “Matematik ve Sanat,” Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, Sayı. 14, s. 61-80, Kocaeli, 2023

Sanat Çevresi Dergisi,Sayı 65, s.52, Mart 1984

A. Çaycı, İslam Mimarisinde Anlam ve Sembol, Palet Yayınları, 1. Baskı, s. 56, Konya, 2017

B. Ayvazoğlu, Aşk Estetiği, Kapı Yayınları, s.56, İstanbul, 2014

I. Savaşer, Çağın Anlayışı İçinde Soyutun Tanımlanması, Bağımsız Aylık Sanat Dergisi, 2021

B. Ayvazoğlu, İslam Estetiği ve İnsan, Çağ Yayınları,1989, s. 37, İstanbul

Y. Bingöl, İslam ve Modern Sanat, Tartışmalı İlmi Toplantı, Ensar Neşriyat, s. 65-92, İstanbul, 2015

M. A. Genç, İslam Sanatında Soyutlama ve Mekân Algısı, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Sayı. 22, s. 99-122

S. Ögel, Anadolu’nın Selçuklu Çehresi, Akbank Yayınları, 1. Baskı, s.96, İstanbul,1994

N. Ersoy, Semboller ve Yorumlarla Görünenden Görünmeyene, Zafer Matbaası, s. 63, İstanbul, 1990

İ. Erdem (Fer İnsanoğlu) “Sesin Şekli Siyamatik”, https://indigodergisi.com/2014/08/sesin-sekli-siyamatik-cymatic/

J. L Adlington, (2024) “Cymatics”, https://journeyofcuriosity.net/

A. Algargoosh, H. H. Eldien, H. El-Wakeel,” İmproving The Indoor Sound Quality by Using Cymatic Shapes”,

Proceedings of Meetings on Acoustics, Vol. 19, pp. 1-10, America, 2013

T. Sacıl, “İslamiyet Öncesi Türk Kültüründe Sayılar”, https://www.academia.edu/, s. 1-130, 2019

N. Ç. Akçıl Harmankaya, Mimar Sinan Camilerinde Sembolik Unsurlar, Düşünen Şehir Dergisi, Sayı. 9, s. 220, Haziran

R. Lamb, J. Shields, (2023) https://science.howstuffworks.com/math-concepts/fibonacci-nature.htm,

M. Yardımcı, “Geleneksel Kültürümüzde ve Âşıkların Dilinde Sayılar,” Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları

Merkezi Sempozyumu, Semp. 3, s. 637-647, Adana

İ. Pala, Mühr-i Süleyman, Türk İslam Ansiklopedisi, s 523-525, 31. Cilt, İstanbul, 2020

A. Paralı, A. F. Mangır, Geleneksel Çintemani Motifinin Türk Kültüründeki Yeri ve Çağdaş Giyim Tasarımlarına

Yansımaları: Dijital Koleksiyon Süreci Örneği, Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi Uluslararası Dil, Edebiyat,

Kültür, Tarih, Sanat ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, s. 1491-1523, 2024

Z. Tanındı, TANINDI, 1278 Tarihli En Eski Mesnevi’nin Tezhipleri, Kültür ve Sanat, Sayı:8, Aralık 1990.

“Kaf suresi 38 “ (2024) https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/K%C3%A2f-suresi/4668/38-ayet-tefsiri

A. Duran, “Hat Sanatındaki Sülüs Yazıda Altın Oran (Hattat Mehmet Şevki Örneği)”, Yüksek Lisans Tezi, Danışman:

S. Bilge (Günceoğlu) Karaöz, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Lisansüstü Eğitimi Enstitüsü, Ankara Hacı Bayram Veli

Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Ankara, Haziran 2024

Downloads

Published

2024-06-28

How to Cite

(Günceoğlu) Karaöz, S. B., & Yağmur, F. Z. (2024). Geleneksel Türk Sanatları Desenleri ile Siyamatik (Cymatics) Şekillerin Benzerliği. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 8(5), 271–283. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/1912

Conference Proceedings Volume

Section

Articles