Verimliliği Etkileyen Faktörler: Bir Mobilya Fabrikası Örneği


Abstract views: 10 / PDF downloads: 7

Authors

  • Mehmet ÇOLAK Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • Büşra ÖZDEMİR Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Keywords:

Mobilya, Üretim, Verimlilik, İşgücü, İşletme

Abstract

Verimlilik, eldeki kaynaklardan ne derece yararlanıldığını gösterir. Verimliliğin arttırılması için
kaynakların daha etkili olarak kullanılmaları gerekir. İşletmelerin karlılığını artırabilirken, ekonomilerin
büyümesine toplumların yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayabilir.
Bu çalışmanın amacı bir mobilya fabrikasında verimliliği etkileyen faktörler incelenmektedir. Araştırma
kapsamında, mobilya fabrikasında hem üretim hem de ofis çalışanlarıyla yüzyüze görüşülerek anket
soruları yöneltilmiştir. Bu sonuçlar bilgisayar ortamında raporlanıp, veri analiz yöntemi ile incelenmiştir.
Çalışmanın ilk aşamasında çalışanların görev ve sorumlulukları, fabrikanın işleyişine yer verilmiştir.
Sonraki aşamada ise materyal ve metot belirlenip detaylandırılmıştır. Çalışmanın son aşamasında anket
yönteminden elde edilen veriler veri analiz yöntemi ile tablolar halinde faktörler incelenmiştir. Elde edilen
bulgular bu faktörlerin mobilya fabrikasında verimliliğini arttırmak için alınması gereken önlemleri ve
iyileştirme alanlarını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda çalışma sonuçlarına göre bir mobilya fabrikasında
verimliliği arttırmak için işletmede moral-motivasyon sağlamadaki avantajları, çalışan dayanıklılığı ve
çalışan verimliliğine yönelik davranış unsurlarının önemli olduğunu göstermektedir. Çalışanların
verimliliğini artırmak için bu alanlarda yapılacak iyileştirmelerin önemli olduğu belirtilmiştir.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mehmet ÇOLAK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Teknoloji Fakültesi/Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği, Muğla, Türkiye

Büşra ÖZDEMİR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Teknoloji Fakültesi/Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği, Muğla, Türkiye

References

ARIKAN, R., (2018). Anket Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1: 97-159.

ATAOL, A., (1993). “Verimlilik ve Ölçümü”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.14.

ÇETİN, T., GÖRMÜŞ, N., ÇOLAK, M, (2023). İç Mimarlık ve Tasarım Ofisindeki İşgörenlerin Çalışma Alanı Memnuniyetini Etkileyen Verimlilik Faktörleri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji

PROKOPENKO, J., (2003). Verimlilik Yönetimi Uygulama El Kitabı, Çev. Olcay Baykal, MPM Yayınları, s.25.

SABUNCUOĞLU, Z., ve TOKOL, T., (2001). İşletme. Bursa: Ezgi Kitabevi, s.389.

ŞİMŞEK, M. Ş., (1993). İşletme Bilimlerine Giriş, Merhaba Ofset, Konya, s.127.

Downloads

Published

2024-06-28

How to Cite

ÇOLAK, M., & ÖZDEMİR, B. (2024). Verimliliği Etkileyen Faktörler: Bir Mobilya Fabrikası Örneği. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 8(5), 321–341. Retrieved from https://as-proceeding.com/index.php/ijanser/article/view/1916

Conference Proceedings Volume

Section

Articles