KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteklerinin İmalatçı Firmalar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması: Kayseri İli Örneği


Abstract views: 195 / PDF downloads: 117

Authors

  • İhsan Yapar KOSGEB Kayseri Müdürlüğü
  • Fatih Yücel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.59287/ijanser.577

Keywords:

ARGE, İnovasyon, KOSGEB, İmalatçı Firma, Destek Programları

Abstract

Teknolojik gelişmeler tüketicilerde yeni talepler oluşturmuş ve bu durum işletmeleri ve ülkeleri yoğun bir rekabet ortamı içerisine sürüklemiştir. Bu zor rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını devam ettirmeleri teknolojik seviyelerini sürekli geliştirmeleri ile mümkün olabilmektedir. Teknolojik ilerleme kaydedebilmenin yolu teknolojik bilgi birikimi sahibi olmaktan geçmektedir. Bilgi birikimini gerçekleştirebilmek için ise ar-ge ve inovasyon konularında çalışmalar yapmak bir tercih olmaktan ziyade zorunluluk haline gelmiştir. Bu sebeple ülkeler de çeşitli kamu kuruluşları vasıtasıyla özel sektör işletmelerine ar-ge ve inovasyon çalışmalarında çeşitli destek fonları sağlamaktadır. Ülkemizde ise KOSGEB; ar-ge, inovasyon alanında işletmelerin teknolojik düzeylerinin geliştirilmesi için destekleme görevini üstlenmektedir. Verilen ar-ge inovasyon desteklerinin teknolojik ilerlemeye katkısının değerlendirilmesi etki analizleri ile mümkün olmaktadır. KOSGEB ve hedef kitlesi açısından da destek programlarının etki değerlendirmesi yapılarak gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada imalat alanında faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge İnovasyon Destek Programı kapsamında kullandıkları personel gideri desteği ile makine-teçhizat desteklerinin net satış, ihracat ve çalışan sayıları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmanın örneklemini oluşturan Kayseri ilindeki 61 işletmeden toplanan verilerle etki değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma sonuçları makine-teçhizat desteğinin net satış, ihracat ve çalışan sayısı üzerinde anlamlı etkisinin olduğunu göstermiştir. Personel gideri desteğinin ise net satışlar, ihracat ve çalışan gün sayısı üzerinde anlamlı etkisi olmadığını ortaya çıkarmıştır.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

İhsan Yapar, KOSGEB Kayseri Müdürlüğü

Türkiye

Fatih Yücel , Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, Türkiye

References

Aras G., Tezcan N., Furtuna Ö. ve Aybars A. (2014). Firmaların Ar-Ge ve İnovasyon Performansının Stratejik Analizi, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:2014-10.

Yapar, İ., & Yücel, F. (2023). Devlet Teşviklerinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerindeki Etkisi: Türkiye'de Kaliteli Ekonomik Büyümeye Yönelik KOSGEB Destek Programları Örneği. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 7(3), 247-256.

www.kosgeb.gov.tr

Zerenler, M., Türker, N., & Şahin, E. (2007). KÜRESEL TEKNOLOJİ, ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME AR-GE VE YENİLİK İLİŞKİSİ. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 653-667.

Oğuz, S., Sökmen, A. G. (2020). Araştırma Geliştirme Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatına Etkisi: Oecd Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi. International Journal Of Economic & Administrative Studies.

Aras G., Tezcan N., Furtuna Ö. ve Aybars A. (2014). Firmaların Ar-Ge ve İnovasyon Performansının Stratejik Analizi, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:2014-10.

Elçi, Ş. (2007). İnovasyon: Kalkınma ve rekabetin anahtarı. Technopolis Group, Ankara

Yapar, İ. (2015) KOBİ'lerde inovasyon ve inovasyonun önemi: Kayseri ili örneği. MS thesis. Niğde Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Işık, N., Engeloğlu, Ö., Kılınç, E. C. (2016). Araştırma Ve Geliştirme Harcamalarının, Kârlılık Ve Satışlar Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Firmaları Üzerine Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27-46.

Tekin, M., Sarıkaya, B. (2014). Tarım Alet ve Makineleri Sektörünün Gelişimi: Konya İşletmelerinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı.

Aktepe, C. ve Ateş, G. (2020). Teknokentlerde Faaliyet Gösteren İnovatif İşletmelerin İhracat Performansı Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi 3042-3054.

Çalık, E. (2016). Kobilerin Yaptıkları İş Birliklerinin Ve Aldıkları Desteklerin İnovasyon Yetenekleri Ve Performansları Üzerindeki Etkileri.

Çetin, K. ve Gedik H. (2017). İnovasyon Ve İhracat Performansı İlişkisi: Karaman Örneği." Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi.

Erkek, A. (2017). 2005-2015 Yılları Arasında Türkiye'de Uygulanan Ar-Ge ve İnovasyon Politikalarının KOBİ'ler Üzerindeki Etkisi: Konya Tarım Alet ve Makineleri İmalat Sektörü Örneği.

Ertan, F. (2020). Teknoloji, İnovasyon Ve Ar-Ge’ye Yönelik Devlet Politikaları Ve Tübitak Tarafından Verilen Ar-Ge Desteklerinin Firmalar Üzerindeki Etkisine Yönelik Analiz.

Hobikoğlu, E. H. (2014). Yeni Ekonomide İnovasyon, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Yayın No:8, İstanbul.

Uzkurt, C. (2008). Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, İstanbul: Beta Yayınları.

Oğuz, S., Sökmen, A. G. (2020). Araştırma Geliştirme Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatına Etkisi: Oecd Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi. International Journal Of Economic & Administrative Studies.

Sütçü, M., Şahin, K. N., Koloğlu, Y., Çelikel, M. E., & Gülbahar, İ. T. (2022). Electricity Load Forecasting Using Deep Learning and Novel Hybrid Models.

Yıldız, B., & Sütçü, M. (2022). A variant SDDP approach for periodic-review approximately optimal pricing of a slow-moving a item in a duopoly under price protection with end-of-life return and retail fixed markdown policy. Expert Systems with Applications, 118801.

Sutcu, M., & Gulbahar, I. T. (2023). Long term currency forecast with multiple trend corrected exponential smoothing with shifting lags. International Journal of Industrial Optimization, 47-57.

Işık, N., Engeloğlu, Ö., Kılınç, E. C. (2016). Araştırma Ve Geliştirme Harcamalarının, Kârlılık Ve Satışlar Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Firmaları Üzerine Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27-46.

Downloads

Published

2023-05-04

How to Cite

Yapar, İhsan, & Yücel , F. (2023). KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteklerinin İmalatçı Firmalar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması: Kayseri İli Örneği. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 7(4), 125–135. https://doi.org/10.59287/ijanser.577

Conference Proceedings Volume

Section

Articles